Logo og farger: 

Følg linken for å laste ned informasjon om logoen vår og fargane våre. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med din programrådgjevar i Norec, eller kommunikasjonsavdelingen i Norec. 

Logo, fargar og regelverk knytta til dette 

Namnet:

Vi brukar kortforma Norec på både norsk og engelsk. Norec skal skrivast med stor N, men elles små bokstavar. Det skal ikkje skrivast med store bokstavar (NOREC).

Første gang namnet kjem i ein tekst skal de skrive heile namnet anten på norsk eller engelsk, men bruke forkortinga vidare i teksten. Til dømes:

  • Prosjektet er støtta av Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec).
    The project is funded by Norwegian Agency for Exchange Cooperation (Norec).

Omtale av oss:

Bruk følgjande tekst:

  • Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec) er eit nasjonalt kompetansesenter for utveksling, nettverksbygging og utvikling av ungt leiarskap. Senteret er ein statleg etat, direkte under Utanriksdepartementet. Norec finansierar, rådgjev, følgjer opp og held kurs om internasjonal utveksling. Både privat næringsliv, organisasjonar og institusjonar kan søke Norec om tilskot til internasjonale samarbeid. Kvart år utvekslast over 600 menneske mellom om lag 220 partnarorganisasjonar i Norge, Afrika, Asia og Latin-Amerika. Norec fasiliterer over 90 prosjekt i 25 land. Norec har hovudkontor i Førde, Sogn og Fjordane, og har rundt 40 tilsette.

Vi minner om at de skal nemne oss når de omtalar prosjekt vi finansierer, anten det er i eigen kommunikasjon eller med journalistar/eksterne.

Slagord:

  • Norsk: Utveksling for utvikling
  • Engelsk: Change Through Exchange

Merk at slagordet på norsk berre har stor bokstav i byrjinga av det første ordet. På engelsk er det stor bokstav i byrjinga av alle tre orda. 

Fredskorpsarar:

Vi brukar ikkje lenger fredskorpsarar eller FK participants. De kan omtale dei som Norec-deltakarar/utvekslingsdeltakarar/deltakarar eller Norec-participants/exchange participants/participants. Frå vår side er det også greit om de har eigne namn for dei. 

Kontaktinformasjon:

Postadresse:
Norec
Postboks 461
6803 Førde

Besøksadresse:
Firdavegen 2
6800 Førde

Telefon: 57 99 00 00

E-post:

Nettside, sosiale medium:

www.norec.no

www.facebook.com/norecno

Instagram: norecno

Twitter: norecno

LinkedIn: norec

Vimeo: www.vimeo.com, søk på «norec»